Czas na odstąpienie od umowy:     14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

Należy wypełnić druk – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Adres do zwrotu:

InfoKoszt Piotr Montewski

ul. Sas-Zubrzyckiego 5/72

30-611 Kraków

Informacje dodatkowe

1. Sprzedający (Przedsiębiorca) informuje kupującego, że kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

3. Celem skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (tzn. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie drogą elektroniczną lub dołączenie wersji wydrukowanej do przesyłki).

4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając przy tym ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest on obowiązkowy. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji. Odstąpienie od umowy

Termin, o którym mowa w pkt. 2, uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający (przedsiębiorca) został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy i otrzymał zwrot towaru. Sprzedający (przedsiębiorca) dokona zwrotu otrzymanych płatności, z ograniczeniem do najtańszej dostępnej formy dostawy towaru do klienta, którą klient mógł wybrać, przelewem, kierując wpłatę na konto wskazane przez kupującego na piśmie bądź mailem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę (przedsiębiorcę), sprzedawca (przedsiębiorca) nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca (przedsiębiorca) nie ponosi kosztu odesłania towaru.

6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu (przedsiębiorcy) niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy oraz otrzymał zwrot zakupionego towaru. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu (przedsiębiorcy) rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Kupujący ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu. Jednocześnie sprzedający zastrzega, że nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupu w Infokoszt Piotr Montewski nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi1) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca (przedsiębiorca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na możliwość użycia (aktywacji programu2) lub wykonania kopii danych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte;

4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

1 Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego – za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 Przez aktywację programu rozumie się zainstalowanie i pierwsze uruchomienie programu. Podczas pierwszego uruchomienia jest automatycznie wysyłana na serwer www.specyfikator.pl informacja o numerze licencji i dacie aktywacji.

pobierz plik z warunkami zwrotu